PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TIỀN BẠC CÁ NHÂN JARS

Image
Gạo Phương Nam – Quản lý tiền bạc JARS
  1. Neccessities (NEC – tài khoản chi tiêu cần thiết): 55 %
  2. Longterm Saving for Spending Account (LTSS – tài khoản tiết kiệm tiêu dùng cho tương lai): 10%
  3. Education Account (EDU – tài khoản giáo dục): 10%
  4. Financial Freedom Account (FFA): tài khoản tự do tài chính): 10%
  5. Play (tài khoản hưởng thụ): 10%
  6. Give (tài khoản từ thiện): 5%
Image
Gạo Phương Nam – Phương Pháp Quản lý Tiền Bạc Cá Nhân JARS
Advertisements

2 thoughts on “PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TIỀN BẠC CÁ NHÂN JARS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close